سوخاری واویجه آهیل

باکس میل اسپایسی

۱ تکه مرغ کنتاکی اسپایسی ، ۱ عدد ساندویچ چیکن زینگر ، سالاد کلم ، نان ، سیب زمینی

160,000 تومان
باکس میل نرمال

۱ تکه مرغ کنتاکی نرمال ، ۱ عدد ساندویچ چیکن برست ، سالاد کلم ، نان ، سیب زمینی

130,000 تومان
چیکن استریپس 3 تکه

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، برنج ریزوتو ، سالاد کلم ، نان ، سیب زمینی

102,000 تومان
چیکن استریپس ۴ تکه

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، برنج ریزوتو ، سالاد کلم ، نان ، سیب زمینی

125,000 تومان
سوخاری ۱۵ تکه

۱۵ تکه مرغ کنتاکی، برنج ریزوتو ، سالاد کلم ،۵ عدد نان ، سیب زمینی

520,000 تومان
سوخاری ۲ تکه

۲ تکه مرغ کنتاکی، برنج ریزوتو ، سالاد کلم ، نان ، سیب زمینی

115,000 تومان
سوخاری ۳ تکه

3 تکه مرغ کنتاکی، برنج ریزوتو ، سالاد کلم ، نان ، سیب زمینی

140,000 تومان
سوخاری 5 تکه

۵ تکه مرغ کنتاکی، برنج ریزوتو ، سالاد کلم ،۲ عدد نان ، سیب زمینی

190,000 تومان
عضویت در باشگاه مشتریان واویجه آهیل